Freixenet
Vega Riaza, Contexto
Altomontes, Mural, Mitle, Meztizo.
SERVICE:
Brand Identity, Naming, Art Direction, Innovation.
YEAR:
2015